• Wij creëren KANSEN

 • I. TOEPASSINGSGEBIED

  1. De huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen het maatWERKbedrijf BWB – vroeger ook beschuttende werkplaats bouchout genoemd – en de klant worden gesloten. In sommige documenten kan ook gesproken worden van ‘beschutte werkplaats’ of van ‘BW Bouchout’ of ‘BWB’. Al deze benamingen komen overeen met maatWERKbedrijf BWB.

  2. De wijzigingen aan deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor het maatWERKbedrijf BWB, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk werden overeengekomen.

  3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden voor ongeldig wordt gehouden of nietig wordt verklaard, zal dit geen invloed hebben op de toepassing van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden.

  4. De algemene voorwaarden van de klant of van derden die afwijken van huidige algemene voorwaarden binden het maatWERKbedrijf BWB niet, zelfs indien de klant ernaar zou verwijzen en het maatWERKbedrijf BWB deze niet uitdrukkelijk betwist. In het geval het maatWERKbedrijf BWB diensten aanbiedt van onderaannemers zoals – niet limitatief – verhuurders van materiaal voor de groendienst, transporteurs of verpakkingsleveranciers, dan gelden de beperkende voorwaarden van deze leveranciers eveneens voor de klant voor zover de klant op de hoogte gebracht werd van het feit dat er met een onderaannemer gewerkt wordt.

  5. Deze algemene voorwaarden worden vermeld bij onze offertes, of er wordt naar verwezen. Door een bestelling te plaatsen erkent de klant er kennis van te hebben genomen en ze te aanvaarden. Ook voor een bestelling die tot stand kwam zonder voorafgaandelijke offerte of enig ander document, gelden deze algemene voorwaarden en erkent de klant er kennis van te hebben genomen en ze te aanvaarden.

  II. OFFERTES EN AANVAARDING

  1. Al onze offertes zijn volledig vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop.

  Bestellingen opgenomen door een vertegenwoordiger, aangestelde of bediende van het maatWERKbedrijf BWB zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegde persoon die het maatWERKbedrijf BWB kan verbinden.

  2. In geval van een samengestelde prijsofferte, bestaat er geen verplichting om over te gaan tot levering van een gedeelte hiervan, aan een fractie van de prijs die geldt voor het geheel.

  3. Wijzigingen aan de offertes zijn slechts geldig indien ze schriftelijk zijn bevestigd door de klant en het maatWERKbedrijf BWB.

  4. Indien de offerte een termijn bepaalt voor het aanvaarden ervan, wordt het contract geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de klant, voor het verstrijken van deze termijn, schriftelijk de offerte voor akkoord heeft ondertekend en deze het maatWERKbedrijf BWB heeft bereikt bij fax, e-mail, brief of drager en na schriftelijke bevestiging door een bevoegde persoon die het maatWERKbedrijf BWB kan verbinden.

  5. De offerte gedaan door het maatWERKbedrijf BWB blijft van kracht tot op de dag van de week die volgt op de datum waarop de offerte werd uitgeschreven, tenzij andere voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk werden vastgelegd.

  III. PRIJZEN

  De prijzen vermeld op de prijslijsten gelden enkel ten indicatieve titel en zijn exclusief BTW.

  De prijzen gelden exclusief levering-, vervoer- en verzekeringskosten, noch andere kosten, rechten en taksen welke alle uitsluitend door de klant dienen gedragen te worden.

  Deze prijzen vermeld in de offerte van het maatWERKbedrijf BWB zijn gebaseerd op de kostprijs die geldig was op de dag dat de offerte werd overgemaakt.

  In geval van wijziging van de kost van uurloon, materialen en andere elementen – zoals subsidiering van maatwerkbedrijven – die een invloed hebben op deze kostprijs, worden deze prijzen van rechtswege herzien.

  Alle prijzen worden per 1 januari verhoogd volgens de index der consumptie prijzen op 31 december, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

  IV. VERZEKERING

  ‘De klant verzekert zijn eigen goederen die hij heeft toevertrouwd aan maatWERKbedrijf BWB. De klant en zijn verzekeraar doen afstand van verhaal t.o.v. het maatWERKbedrijf BWB voor alle schade aan of verlies van deze goederen.
  Enkel indien de klant hierom schriftelijk en uitdrukkelijk verzoekt, zal het maatWERKbedrijf BWB de goederen van de klant verzekeren bij een erkende verzekeringsmaatschappij. De klant zal in dit geval bij het begin van iedere maand en uiterlijk tegen de 10 de van de maand opgave doen van de totaal te verzekeren waarde van zijn goederen.
  Deze goederen zullen dan verzekerd worden volgens de algemene polisvoorwaarden Assuralia ‘Verzekering van materiële schade en bedrijfsschade van de speciale risico’s – algemene voorwaarden 2004’ tegen volgende gevaren: brand, bliksem, ontploffing aanraking door lucht- of ruimtevaartuigen, storm, hagel, sneeuw sneeuw – en ijsdruk, waterschade (incl dakinsijpeling), glasbreuk, elektriciteitsrisico, aanrijding door voertuigen van derden, rook, aardbeving, overstroming, bijkomende waarborgen: verhaal van derden, behoudens – en opruimingskosten
  Op eenvoudig verzoek ontvangt de klant een verzekeringsattest m.b.t. het bovenstaande, ondertekend door de verzekeraar of zijn gevolmachtigde.
  De klant doet afstand van verhaal t.o.v. het maatWERKbedrijf BWB voor iedere schade aan of verlies van zijn goederen die niet zou vergoed worden door de verzekeringspolis van het maatWERKbedrijf BWB. MaatWERKbedrijf BWB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vergoeding van schade aan goederen die niet binnen de, op verzoek van de klant, door haar afgesloten verzekeringspolis vallen.

  V. LEVERING

  De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
  De plaats van de levering dient normaal toegankelijk te zijn voor voertuigen en het lossen gebeurt door de klant en/of zij aangestelde, tenzij anders overeengekomen. Vertragingen bij het lossen van de lading komen ten laste van de klant.

  VI. VERPAKKING

  Indien de klant wenst dat de goederen worden getransporteerd op paletten kan het maatWERKbedrijf BWB deze factureren.

  Een creditnota zal opgesteld worden zodra deze paletten in een goede staat zijn terugbezorgd aan het maatWERKbedrijf BWB.

  VII. EIGENDOMSVOORBEHOUD

  1. Het maatWERKbedrijf BWB behoudt zijn eigendomsrecht op de geleverde goederen, alsmede op elk nieuw artikel dat voortvloeit uit een eventuele bewerking door de klant, tot op het ogenblik van volledige betaling van de hoofdsom, kosten en interesten.

  2. De klant die ten onrechte weigert de geleverde goederen in ontvangst te nemen of af te halen dient de daaruit voortvloeiende kosten, zoals opslag- en vrachtkosten, te betalen, ongeacht de andere vergoedingen ( prijs, interesten, schadebeding ) die maatWERKbedrijf BWB toekomen.

  3. Levering geschiedt op risico van de klant, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren.

  4. De klant zal het maatWERKbedrijf BWB onmiddellijk dienen te verwittigen in geval van afgifte aan derden van goederen die geleverd zijn onder de clausule van eigendomsvoorbehoud. Bijvoorbeeld in geval van beslag door andere schuldeisers.

  5. Het maatWERKbedrijf BWB heeft het recht om zijn schuldvordering over te dragen aan een derde. De kennisgeving hiervan zal schriftelijk gebeuren.

  VIII. WAARBORGEN

  1. De klant behoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. De goederen worden bij levering gecontroleerd door de klant op zichtbare gebreken. Aanvaarding van de levering sluit elke aansprakelijkheid van maatWERKbedrijf BWB voor zichtbare gebreken uit. Elke klacht dient te gebeuren per aangetekende brief binnen 5 werkdagen na de levering van de bestelling of na de behandeling ervan. Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen de 7 dagen worden ingediend.

  De levering wordt geacht plaats te vinden de dag van vertrek van de bestellingen uit de werkplaatsen of magazijnen van het maatWERKbedrijf BWB.

  Bij afwezigheid van klacht binnen deze termijn worden de facturen en werken geacht definitief aanvaard te zijn.

  2. In geval van tijdig protest, zullen de geleverde producten die niet conform zijn aan de gegeven specificaties door de klant of waarvan de kwaliteit niet conform is aan de gebruikelijke normen, vervangen worden door het maatWERKbedrijf BWB of – in geval van een dienstverlening – zal deze de gebreken herstellen zonder bijkomende kosten voor de koper. De kostprijs van dit herstel of van deze vervanging, zal evenwel nooit meer dan 50% van de oorspronkelijke factuur van het maatWERKbedrijf BWB naar de klant waarop de betwistte werken slaat, kunnen overschrijden.

  3. Voor het overige zal het maatWERKbedrijf BWB niet gehouden zijn tot enige andere schadeloosstelling, bijvoorbeeld in geval van verlies van productie, winstderving, verlies van omzet, en elk ander direct of indirect verlies, zelfs in geval van zware fout.

  4. Elke productaansprakelijkheid wordt dus afgewezen zolang de klant geen gedetailleerde en schriftelijke omschrijving geeft van alle handelingen én alle omstandigheden én alle procedures waarmee hij wenst dat het maatWERKbedrijf BWB rekening houdt. Indien aan deze voorwaarden voldaan wordt zal de productaansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarvoor, op uitdrukkelijke vraag van de klant, een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten.

  IX. BETALING

  1. De facturen zijn behoudens strijdige vermelding op de factuur, betaalbaar bij ontvangst van de goederen.

  2. Het bedrag van de factuur moet worden betaald ten zetel van het maatWERKbedrijf BWB. Disconto en bankkosten zijn ten laste van de klant. Er kan slechts een disconto voor onmiddellijke betaling worden verrekend indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen.

  3. In geval van niet-betaling zal de prijs van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een conventionele interest van 12% verschuldigd zijn tot het ogenblik van integrale betaling.

  Bovendien zal een forfaitaire vergoeding van 15% op het bedrag der onbetaalde facturen van toepassing zijn, met een minimum van 100 euro wat overeenkomt met de hinder die het maatWERKbedrijf BWB aldus ondergaat, en de met in dit verband gemaakte administratiekosten.
  De nalatigheidsinteresten worden per begonnen maand verrekend.

  4. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

  Evenzo zijn bij gehele of gedeeltelijke niet-tijdige betaling de boeten en de interesten zoals hierboven vermeld verschuldigd.

  Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

  Daarenboven houdt maatWERKbedrijf BWB zich het recht voor om in het geval van laattijdige betaling de verdere uitvoering van de overeenkomst éénzijdig op te schorten tot het volledige opeisbare bedrag betaald is.

  5. Zonder afbreuk te doen aan hetgeen bepaald is in voorgaande artikelen moet in geval van betwisting de factuur geprotesteerd worden binnen de 8 dagen na ontvangst, bij gebreke waaraan ze als definitief aanvaard wordt beschouwd.

  6. Het maatWERKbedrijf BWB behoudt zich het recht voor achterstallige betalingen door derden te laten innen.

  Alle rechts-en incassokosten die daaruit voortvloeien zijn ten laste van de klant.

  X. BEVRIJDENDE OMSTANDIGHEDEN

  Alle gevallen van overmacht, ongevallen, oorlog, stakingen en lock-outs, machinebreuk bij ons of bij onze leveranciers, diefstal door personeel of door derden, invoer-, uitvoer- of doorvoerbeperkingen, uitzonderlijke weersomstandigheden, brand en uitzonderlijke verkeershinder en alle omstandigheden die niet rechtstreeks aan het maatWERKbedrijf BWB te wijten zijn, bevrijdt maatWERKbedrijf BWB van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de klant aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding.

  In het geval maatWERKbedrijf BWB afhankelijk is van andere firma’s voor het nakomen van haar verplichtingen, dan kan zij op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit hun fout.

  MaatWERKbedrijf BWB is niet aansprakelijk voor schade aan derden en is niet gehouden tot enige vrijwaring van de klant tegen eventuele schadevergoedingen.

  XI. VERBREKING DOOR DE KLANT

  In geval van foutieve verbreking van de overeenkomst door de klant, of in geval van ontbinding van de overeenkomst lastens de klant, is door deze een minimale schadevergoeding verschuldigd aan het maatWERKbedrijf BWB ten belope van de totale waarde van het verbroken contract, met de mogelijkheid voor het maatWERKbedrijf BWB om een hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe grond bestaat.

  Deze forfaitaire vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.

  XII. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

  De overeenkomst tussen partijen wordt beheerst door het Belgisch recht en bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van het maatWERKbedrijf BWB bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen betreffende de uitvoering of de uitlegging van de overeenkomst.