• Wij creëren KANSEN

 • 1. TOEPASSINGSGEBIED

  Met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die rechtsgeldig werden aangegaan door maatWERKbedrijf BWB – hierna verkort vermeld als BWB.

  2. OFFERTES EN AANVAARDING

  Al onze offertes zijn vrijblijvend en zullen enkel verplichtingen doen ontstaan in hoofde van BWB van zodra deze schriftelijk werden bevestigd door een bevoegde persoon die BWB rechtsgeldig kan verbinden. In geval van een samengestelde prijsofferte, bestaat er geen verplichting om over te gaan tot levering van een gedeelte hiervan, aan een fractie van de prijs die geldt voor het geheel.
  Indien de offerte een termijn bepaalt voor het aanvaarden ervan, wordt het contract geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de klant, voor het verstrijken van deze termijn, schriftelijk de offerte voor akkoord heeft ondertekend en deze BWB heeft bereikt per e-mail, brief of persoonlijk werd overhandigd en na schriftelijke bevestiging door een bevoegde persoon die BWB kan verbinden.

  3. PRIJZEN

  De prijzen vermeld op de prijslijsten gelden enkel ten indicatieve titel en zijn exclusief BTW.
  De prijzen gelden exclusief levering-, vervoer- en verzekeringskosten, noch andere kosten, rechten en taksen welke alle uitsluitend door de klant dienen gedragen te worden. Deze prijzen vermeld in de offerte van BWB zijn gebaseerd op de kostprijs die geldig was op de dag dat de offerte werd overgemaakt.
  In geval van wijziging van de kost van uurloon, materialen en andere elementen – zoals subsidiering van maatwerkbedrijven – die een invloed hebben op deze kostprijs, worden deze prijzen van rechtswege herzien. De prijzen zullen worden verhoogd met 2% of het bedrag zoals bepaald in het paritair comité waaronder BWB ressorteert de maand volgend op de maand waarin de lonen van het personeel van BWB werden geïndexeerd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

  4. VERZEKERING

  De klant verzekert zijn eigen goederen die hij heeft toevertrouwd aan BWB tegen schade of verlies.
  Enkel indien de klant hierom schriftelijk en uitdrukkelijk verzoekt, zal BWB de goederen van de klant verzekeren bij een erkende verzekeringsmaatschappij. De klant zal in dit geval bij het begin van iedere maand en uiterlijk tegen de 10 de van de maand opgave doen van de totaal te verzekeren waarde van zijn goederen.
  In dit geval zal BWB een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid aangaan tot dekking van schade die voortvloeit uit de uitvoering van de werken, met name
  – een verzekering BA uitbating met een verzekerde limiet van 2.500.000 EUR per schadegeval voor lichamelijke, materiële en immateriële gevolgschade, met inbegrip van een limiet voor materiële schade aan toevertrouwde goederen (om aan te werken) van 125.000 EUR en
  – een verzekering BA na werken, tot dekking van schade na de oplevering van de werken, met een verzekerde limiet van 2.500.000 EUR per schadegeval en per jaar voor lichamelijke, materiële en immateriële gevolgschade.

  5. LEVERING

  De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Het bewijs van levering wordt geleverd door de afleverbon, ongeacht of deze is afgetekend is of niet tenzij het tegendeel wordt bewezen. De cliënt dient de goederen onmiddellijk na te zien bij ontvangst. Elke klacht dient te gebeuren per aangetekende brief binnen de 5 werkdagen nadat de goederen in ontvangst werden genomen. Bij afwezigheid van klacht binnen deze termijn worden de afgeleverde goederen en facturen geacht definitief aanvaard te zijn.

  De plaats van de levering dient toegankelijk te zijn voor de hiertoe bestemde voertuigen en het lossen gebeurt door de klant en/of zij aangestelde, tenzij anders overeengekomen. Leveringen en eventuele vertragingen van levering of lading gebeuren op risico van de klant.

  6. VERPAKKING

  Indien de klant wenst dat de goederen worden getransporteerd op paletten zal BWB deze factureren. Een creditnota zal worden gemaakt zodra deze paletten in een goede staat zijn terugbezorgd aan BWB.

  7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

  BWB behoudt het eigendomsrecht op de geleverde goederen alsmede op elk nieuw artikel dat voortvloeit uit een eventuele bewerking door de client tot op het ogenblik van volledige betaling van de hoofdsom, kosten en renten.
  De cliënt zal BWB onmiddellijk verwittigen in geval van afgifte aan derden van goederen die zijn geleverd onder deze clausule van eigendomsvoorbehoud. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn, maar is niet beperkt tot, bij beslag door schuldeisers van de cliënt.

  8. BETALING

  De facturen zijn, behoudens anders schriftelijk overeengekomen, betaalbaar bij ontvangst van de goederen.
  Elk protest van een factuur dient BWB, op straffe van verval van rechten, schriftelijk, aangetekend en gemotiveerd te bereiken uiterlijk 7 dagen na factuurdatum. Bij laattijdige betaling, is zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente verschuldigd gelijk aan 1% per maand, berekend over het niet-betaalde bedrag. Alle kosten verbonden aan de invordering van de factuur komen ten laste van de klant. De buitengerechtelijke invorderingskosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,-. Het niet-betalen of slechts gedeeltelijk betalen van één factuur, geeft aanleiding tot onmiddellijke opeisbaarheid van alle overige openstaande facturen. Ingeval van niet-betaling of vertraging in de betaling, zijn we gerechtigd om alle verdere leveringen op te schorten of zelfs te annuleren en dit zonder gerechtelijke tussenkomst en onverminderd ons recht om schadevergoeding te vorderen. Het is de klant niet toegestaan om nog verschuldigde facturen te compenseren met klachten die betrekking hebben op huidige of voorgaande leveringen. De klant ziet af van iedere vorm van compensatie van schuldvorderingen, zoals bedoeld in artikel 1289 en 1290 van het Burgerlijk Wetboek.

  9. EINDE VAN DE OVEREENKOMST

  BWB heeft het recht het recht om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, van rechtswege, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder enige schadevergoeding, bij laattijdige of niet volledige betaling van facturen, faillissement, kennelijk onvermogen of elke andere gelijkaardige situatie die de klant treft en tevens wanneer BWB de overeenkomst niet kan uitvoeren ten gevolge van een geval een overmacht zoals, maar niet beperkt tot, oorlog, staking, lock-out, machinebreuk, brand en andere onvoorziene omstandigheden.

  10. VERBREKING DOOR DE KLANT

  In geval van foutieve verbreking van de overeenkomst door de klant, of in geval van ontbinding van de overeenkomst lastens de klant, is door deze een minimale schadevergoeding verschuldigd aan BWB ten belope van de totale waarde van het verbroken contract, met de mogelijkheid voor BWB om een hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe grond bestaat zoals vaste kosten en mogelijke winstderving.

  11. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

  Alle overeenkomsten tussen partijen worden beheerst door het Belgisch recht.
  Bij betwisting zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van BWB bevoegd.