BW Productie - Voeding

Totaalbehandeling van verse en gekoelde voeding

In het proces van integrale kwaliteitszorg, wordt bij de behandeling van voedingsproducten in Maatwerkbedrijf BWB een continue aandacht besteed aan temperatuurbewaking. De gehanteerde HACCP-procedures zorgen ervoor dat producten steeds ruim binnen de afgesproken temperatuurmarges bewaard en verwerkt worden.

Bij levering van basisgoederen worden behalve productiegegevens (vervaldatum, lotcode, SSCC-code) ook temperatuurmonsters genomen. Vervolgens wordt hen onmiddellijk een locatie toegewezen in de gekoelde magazijnen (hetzij in de diepvries op -24°C, hetzij in de gewone gekoelde ruimte tussen 1 en 4°C).

Ook in het productieproces wordt de hoogste zorg besteed aan de opvolging van lotcode, vervaldatum en temperatuurgrenzen. Omdat productie soms niet hoeft te gebeuren op dezelfde temperaturen als de opslag ervan, worden producten in korte units binnengebracht. Op deze manier blijft de temperatuur van afgewerkte producten steeds ruim onder de kritische grens.

Opslag van basisproducten en afgewerkte goederen

Essentieel voor een veilige productie van voeding, is een koeling tot in de kern van je basisgoederen. Opslag gebeurt dan ook onder de strengste voorwaarden, zowel qua temperatuur als qua hygiëne.

In elke gekoelde ruimte (zowel opslag als productie) gebeurt een continue monitoring van temperatuur. De resultaten hiervan worden elektronisch verzameld en zijn dus steeds opvraagbaar. Deze elektronische monitoring zorgt niet alleen voor naslag van temperaturen. Ook wordt op deze manier 24 uur per dag, 7 dagen per week de temperatuur bewaakt. Bij overschrijding van kritieke temperaturen, wordt iemand van Maatwerkbedrijf BWB, het vroegere BW Bouchout, onmiddellijk per GSM verwittigd van deze situatie. Binnen het half uur is die dan aanwezig om de nodige maatregelen kan nemen en zo de situatie opnieuw te optimaliseren.

Na de verwerking van goederen tot eindproducten, is het wezenlijk dat deze zo snel mogelijk in een sterk gekoelde ruimte terecht komen. Ook hiervoor zijn onze ruimtes ideaal geschikt.

Door gebruik te maken van een geavanceerd stock- en locatiebeheer, kunnen vervaldata op elkaar afgestemd worden bij verwerking van gemengde producten. In overleg met de klant kunnen goederen verwerkt worden volgens het FIFO (first in – first out), FEFO (first expired – first out) – LIFO (last in – first out, of “stack”) prinicipe of aangepast aan de specifieke vragen. Ook kan steeds een directe weergave van de voorraad in onze magazijnen doorgegeven worden.

Medium-care: verwerking van gesloten voeding

Met de ruime ervaring in de voedingsnijverheid is Maatwerkbedrijf BWB, vroeger BW Bouchout genaamd,  een topspeler in de productie met toegevoegde waarde. Voor krimpverpakking, flowpack, aanbrengen van promostickers of gadgets of corrigerende handelingen kunt u bij ons terecht. Voor de aanmaak van allerhande barcodes (EAN, ITF, SSCC) kunnen wij zelf instaan. Ook drukken wij rechtstreeks vervaldata of lotcodes op uw verpakkingen.

Wij verpakken in gekoelde ruimtes, wat ons toelaat om producten met chocolade, room of andere temperatuurgevoelige producten veilig te verwerken. Daarnaast komen de verhoogde hygiënische normen ook de kwaliteit van uw verpakking ten goede. U kunt bij ons terecht voor flowpack of krimpverpakking.

Flowpack is het proces waarbij producten in een folie verpakt worden die los rond de producten zit. Typische voorbeelden hiervan zijn chips of individueel verpakte koekjes.

Krimpverpakking gaat uit van een ander procédé waarbij de goederen in een plastic ballon verpakt worden waarna het geheel enkele seconden opgewarmd wordt. Hierdoor krimpt de folie strak rond de verpakking. Het resultaat is een glimmend pakje dat zich bijzonder mooi laat presenteren in winkelrekken of display-stands. Typische voorbeelden hiervan die duo-packs van koekjes, pizza, …

Procedure HACCP

HACCP, of voluit Hazard Analysis and Critical Control Points, is een controleproces dat door de Europese Unie werd opgelegd aan alle bedrijven die zich bezig houden met de bereiding, verwerking, behandeling, vervoer en distributie van levensmiddelen. HACCP is een preventief voedselveiligheidssysteem dat op een systematische en professionele manier potentiële gevaren identificeert, mogelijke risico’s inschat, de nodige beheersmaatregelen neemt en de kritische beheerspunten vastlegt met de bijhorende monitoringsystemen en corrigerende acties.

HACCP is geen statisch systeem maar een totaalconcept dat, ondersteunt door een waaier aan specificaties, instructies en procedures, op regelmatige basis moet geverifieerd en bijgewerkt worden om optimaal te functioneren.

Indien Maatwerkbedrijf BWB, vroeger beschutte werkplaats BW Bouchout, kiest voor het opstellen en naleven van een HACCP-systeem, dan betekent dit dat wij als bedrijf onze eigen verantwoordelijkheid willen opnemen en alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen doorheen het hele bedrijf om producten af te leveren die voor de consument zo beperkt mogelijk risico’s bevatten op het vlak van gezondheid en welzijn.

Het HACCP-systeem binnen Maatwerkbedrijf BWB, vroeger BW Bouchout,  is opgebouwd rond 7 grote basisprincipes:

 1. Alle verschillende processtappen binnen Maatwerkbedrijf, vroeger BW Bouchout, worden kritisch doorlopen en alle potentiële gevaren (=Hazards) worden geïnventariseerd. Dit start bij de aanlevering van basisgoederen door onze klanten en eindigt, doorheen opslag en transformatie,  bij het verzenden van de afgewerkte producten. 
 2. Alle potentiële gevaren  worden geanalyseerd op hun mogelijke risico voor de consument. Hierdoor bepaalt Maatwerkbedrijf het vroegere  BW Bouchout de aanwezige PVA’s  en CCP’s. De punten van aandacht (PVA’s) worden binnen Maatwerkbedrijf BWB, vroeger Beschutte werkplaats BW Bouchout, volledig bewaakt en beheerst door de geldende basisprocedures of BVP’s (BasisVoorwaardeProgramma). Deze BVP-procedures zetten de algemeen te treffen hygiënemaatregelen om in een praktisch hanteerbaar, effectief en bedrijfsspecifiek bewakingssysteem.  De kritische beheerspunten (CCP’s) zoals bijvoorbeeld de opslagtemperatuur vereisen, gezien hun mogelijke risico, extra controles en monitoring.
 3. Voor alle kritische beheerspunten worden de kritische limieten of grenzen duidelijk vastgelegd.
  Bijvoorbeeld: Zo moet de opslagtemperatuur van een specifiek product gelegen zijn tussen 0 en 4°C.
 4. Voor elk kritisch beheerspunt wordt een specifiek monitoringsysteem vastgelegd. Dit moet er voor zorgen dat de kritische limieten voortdurend bewaakt worden. Ook moet steeds de methodiek, frequentie en verantwoordelijke duidelijk geïdentificeerd zijn. Bijvoorbeeld: Om de opslagtemperatuur te bewaken zijn alle koelruimtes binnen Maatwerkbedrijf BWB, vroeger BW Bouchout, uitgerust met een automatisch monitoringsysteem dat, gekoppeld aan een alarmcentrale, tijdig alarm slaat indien een temperatuurgrens dreigt te worden overschreden.
 5. Voor elk kritisch beheerpunt beschikt Maatwerkbedrijf BWB, vroeger beter bekend als BW Bouchout,  over corrigerende maatregelen. Deze omschrijven de nodige actie, uitvoerder en registratie die moeten leiden tot herstel van een voedselveilige situatie.
  Bijvoorbeeld: Bij het overschrijden van een temperatuurlimiet dient de afdelingsverantwoordelijke de betrokken goederen te identificeren, te blokkeren, te controleren en te verplaatsen naar een andere correct werkende koelruimte. De kwaliteitsverantwoordelijke bepaalt de verdere acties in overleg met de klant en handelt dit verder af volgens de non-conformiteitprocedure.
 6. Op regelmatige basis verifieert de kwaliteitsverantwoordelijke of het HACCP-systeem nog steeds actueel is en correct functioneert met betrekking tot de aanwezige producten en de lopende opdrachten.  Daarnaast gebeuren er meermaals per jaar inspecties en audits binnen BW Bouchout door zowel klanten, als door het FAVV.
 7. Alle maatregelen, controles, aanpassingen aan procedures en documentatie met betrekking tot het HACCP-systeem worden binnen BW Bouchout op een gestructureerde wijze bijgehouden.
  Bijvoorbeeld: De meetresultaten van de temperatuurmonitoring wordt automatisch opgeslagen en maandelijks door de kwaliteitsverantwoordelijke op de server opgeslagen zodanig dat de gegevens snel op te vragen zijn indien nodig.

Wenst u meer details over de HACCP-specificaties van Maatwerkbedrijf BWB, beschutte werkplaats BW Bouchout van vroeger, gelieve dan contact met ons op te nemen. We helpen u graag verder.

Traceability

“Volg uw biefstuk tot in de wei” … een slogan die boekdelen spreekt. Traceability – het vermogen om elke stap in het productieproces van goederen te kunnen volgen – heeft grote gevolgen op het productieproces. Toch kiest BW Bouchout er expliciet voor om deze aanpak te integreren in haar beleidsvoering.

Bij toelevering worden inkomende goederen gescand volgens hun unieke palletcode. Vervaldata en lotnummers worden samen met de SSCC-code en EAN-128 codes gekoppeld aan elke stap in het productieproces.

Bij aanmaak van nieuwe (combinatie)goederen, wordt dan ook strikt opgevolgd uit welke componenten elk item samengesteld werd. Vervaldata worden hierbij automatisch ingesteld op de laagst aanwezige vervaldatum.

Tijdens het productieproces wordt voortdurend controle uitgeofend op juistheid van lotnummer en vervaldatum (bovenop de andere kwaliteitscontroles die uitgevoerd worden)
Goederen kunnen worden opgeslagen in ons eigen magazijn, of kunnen onmiddellijk voorbereid worden voor transport, naargelang uw behoefte.